top of page

Adfærdskodeks for medarbejdere & leverandører

MinAltan ønsker at drive virksomhed på ansvarlig vis. Derfor har vi udarbejdet et adfærdskodeks, som skal være med til at sikre, at både vores medarbejdere og leverandører lever op til basale krav inden for ansvarlig virksomhedsdrift, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøprincipper og antikorruption.Adm. direktør Jonas Juul-Olsen fortæller:

MinAltan har en ufravigelig ambition om at drive en ansvarlig virksomhed, hvilket blandt andet i praksis betyder, at MinAltan arbejder ud fra en samlet målsætning om at minimere vores negative påvirkning på omverdenen. I denne forbindelse er den cirkulære tankegang og den cirkulære forretningsmodel noget, vi tror på. En del af vores hovedmålsætning involverer derfor MinAltans arbejde med at agere ansvarlig virksomhed. MinAltan forpligter sig til at bidrage til en positiv udvikling af samfundet gennem vores bæredygtige aktiviteter.


Vores bæredygtighedsstrategi er forankret i UN Global Compacts ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift. Disse principper vedrører menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption og danner samtidig grobund for de krav, som MinAltan stiller til både sine medarbejdere, men også til vores leverandører. Kravene i dette kodeks skal medvirke til at fremme en organisatorisk udvikling i overensstemmelse med internationale principper for ansvarlig virksomhedsdrift, herunder Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).


Derudover indebærer en vigtig del af MinAltans kultur- og værdisæt, at vores medarbejdere aktivt bidrager til en arbejdsplads, hvor der konsekvent udvises gensidig respekt for det enkelte individ og dets person. Dertil hører, at MinAltans ledelse ønsker at skabe rammerne for et sikkert og trygt arbejdsmiljø med fokus på medarbejdertilfredshed. Vi mener, et godt arbejdsmiljø er medvirkende til, at MinAltan leverer bæredygtige resultater samtidig med, at vi fremmer en kontinuerlig vækst.

MinAltan vægter balancen mellem arbejdsliv og fritid højt, men vi skal samtidig sørge for at agere professionelt. Vi er af den overbevisning, at et sundt arbejdsmiljø bygger på respekt for det enkelte individ, og MinAltan tager derfor afstand til alle former for krænkende adfærd eller magtmisbrug. Hos MinAltan løfter vi i fællesskab, og magt kan derfor ikke udnyttes mod fælles vilje. Helt konkret forventer vi, at vores interne- som eksterne relationer generelt opfører sig ordentligt, og udviser en adfærd i overensstemmelse med dette kodeks.


Jonas Juul-Olsen, Adm. direktør, MinGruppen
Introduktion til MinAltans adfærdskodeks

Vi besidder en klar ambition om at udvikle vores virksomhed således, at vi gennem vores virke bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling ud fra en ambitiøs målsætning og bæredygtige strategier. Derfor har dette adfærdskodeks til formål at definere, hvorledes MinAltan formår at skabe balance mellem en social, – miljømæssig, – og økonomisk udvikling både lokalt og globalt.


MinAltan erkender, at etableringen af de nødvendige processer kræver både tid og ressourcer at implementere som en del af både MinAltans, men også vores leverandørers, virke. Dernæst tilgodeser MinAltan, at især de indledende faser af en organisatorisk forandring er ressourcekrævende, og vi forventer, at både vi og vores leverandører løbende kan dokumentere fremgang. Hertil er det vores mission at bidrage til vidensdeling gennem samarbejde og dialog således at håndteringen af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet og anti-korruption forbedres på et forretningsmæssigt plan. MinAltan fokuserer på vores leverandører evner til at fremme og etablere de organisatoriske ændringer, der imødekommer dette kodeks betingelser samt aktørernes vilje til at demonstrere løbende forbedringer.


MinAltans medarbejdere og leverandører er forpligtet til at overholde rammerne for dette kodeks, hvorfor MinAltan udviser nultolerance over for gentagende manglende overholdelse af de listede retningslinjer. Se venligst nedenstående kodeks for uddybelse af MinAltans specifikke krav til vores medarbejdere og leverandører.


Såfremt indholdet i dette adfærdskodeks leder til spørgsmål,

kan chef for HR, jura og IT, Morten Dinitzen, kontaktes på md@minaltan.dk.


Rammer for samarbejde med medarbejdere og leverandører

Dette kodeks har til formål at sikre, at vores medarbejdere og leverandører udviser forståelse for MinAltans definition af ansvarlig adfærd. Kodekset er udarbejdet jævnfør Cradle to Cradle Products Innovation Institutes standarder, og overholder ligeledes UN Global Compacts principper. I forlængelse af dette har MinAltan valgt at fokusere på vores evne til at undgå negativ indflydelse på følgende områder:


 • Menneskerettigheder

 • Arbejdstagerettigheder

 • Miljøprincipper

 • Anti-korruption


Dernæst stiller MinAltan krav, til at alle vores leverandører med en forretningsmæssig relation til MinAltan overholder både international- og national lovgivning, regler og standarder.

Såfremt det er nødvendigt, skal MinAltans leverandører imødekomme virksomhedsbesøg af MinAltan. Dette inkluderer fysisk adgang til leverandørers faciliteter hvor en uafhængig tredjepart foretager inspektion af faciliteterne. Det er vores leverandørers opgave at sikre forståelse af dette kodeks indhold, samt at relevant indhold formidles videre til relevante medarbejdere.

Hvis en inkluderet part udviser modstridende adfærd, jævnfør bestemmelserne i dette kodeks, kan dette medføre sanktioner, der potentielt kan have konsekvenser for MinAltans samarbejde med både en intern eller ekstern repræsentant. I tilfælde af manglende respekt eller alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, negativ påvirkning på miljøet eller i tilfælde af korruption forbeholder MinAltan sig retten til at ophøre det givne samarbejde.


Adfærdskodeksets krav

I nedenstående afsnit specificeres de krav, som MinAltan forventer at både medarbejdere og leverandører overholder.

Menneske- og arbejdstagerettigheder

Både MinAltans ansatte og leverandører forventes at modvirke negativ indflydelse på menneskerettigheder, og herunder arbejdstagerettigheder, som er angivet af ILO. Dette involverer blandt andet, at både MinAltans- samt MinAltans leverandørers produkter ikke forårsager negativ indvirkning på forbrugeren af MinAltans produkter.

MinAltan respekterer og bekæmper risiko for børnearbejde, tvangsarbejde mv., og forventer ligeledes at vores leverandører er bekendte med ILOs principper. Såfremt der i praksis hersker lovmæssige uoverensstemmelser mellem den gældende lovgivning for MinAltan og vores leverandører henstilles til, at den nationale lovgivning med de højeste standarder følges.

MinAltan mener, at nedenstående principper udgør en central del af et ansvarligt virke. Derfor forventes, at MinAltan, samt MinAltans leverandører, modvirker og eliminere negativ indflydelse på nedenstående aspekter:

 • Risiko for børnearbejde- hvilket tilmed involverer passende beskyttelse af arbejdstagere over den lovpligtige arbejdsalder

 • Risiko for tvangsarbejde og deslige aktiviteter, der kan føre til tvangsarbejde eller menneskesmugling

 • Risiko for alle former for diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv, etnicitet, race- og kønsbaseret diskrimination, chikane, misbrug mv.

 • Risiko for overdreven arbejdstid

 • Risiko for lønningsniveau, der ikke overholder nationale minimumskrav

 • Risiko for skadelige støjgener, erhvervssygdomme og ulykker

 • Risiko for forgiftning eller eksponering for kemisk skadelige stoffer


Derudover er MinAltan forpligtet til at sikre følgende:

 • At medarbejdere lønnes efter et rimeligt lønningsniveau, der dækker fornødenheder til at leve et rimeligt liv ud fra en lokal kontekst

 • Medarbejdernes frihed til at organisere sig i fagforeninger

 • Ansvarlig og etisk forretningspraksis

 • MinAltan tager ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø med adgang til:

  • Rent drikkevand, sanitet og hygiejne

  • El- og brandsikre faciliteter

  • Faste procederer i henhold til beredskaber og bestemmelser i forbindelse med håndtering af farlige materiale

Privatlivets fred

Det er afgørende for vores kunder, leverandørers og interessenters tillid, at vi passer godt på deres data. Derfor respekterer MinAltan privatlivets fred for vores medarbejdere og kunder, og vi behandler al data med forsigtighed og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer.

Miljøprincipper

MinAltan ønsker at bidrage til realiseringen af FN’s 17 verdensmål. Dette er ligeledes en del af MinAltans bæredygtighedsstrategi, hvor MinAltan har valgt at fokusere på de delmål, der reelt vedrører vores kerneforretning og hvor vi mener at kunne kabe størst mulig indvirkning:

 • Mål 12 omhandlende ansvarligt forbrug og produktion hvor MinAltan arbejder ud fra en målsætning om at indfri følgende delmål:


 • 2: Inden 2023 opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer

 • 4: Inden 2020 opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus i overensstemmelse med fastsatte internationale rammer for en reducering af udledningen til luft, vand og jord for at minimere negativ indvirkning på menneskets sundhed og miljø

 • 5: Inden 2030 reduceres vores affaldsgenerering væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug

 • 6: Benytte bæredygtig praksis og integrere oplysninger om bæredygtighed vores rapporteringscyklus. Dette delmål eksekveres i praksis som en del af vores medlemskab i UN Global Compact


 • Mål 17 omhandlende partnerskaber for handling, hvor MinAltan arbejder ud fra en målsætning om at indfri følgende delmål:


 • 16: Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes og suppleres af partnerskaber med diversitet, der mobiliserer og fremmer vidensdeling. Dette eksekveres ligeledes i praksis gennem vores medlemskab i UN Global Compact

 • 17: MinAltan skal tilskynde og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som etableres på baggrund af erfaring og ressourcestrategier


For MinAltan er det essentielt, at bæredygtige aktiviteter og tiltag ikke blot betragtes som add-on til vores virke, men at vi formår at integrere bæredygtighed i vores kerneforretning. Endvidere bliver vores bæredygtige initiativer navigerende for vores strategiske beslutninger og søgen efter alternative materialer og løsninger.

Som en del af vores strategi ønsker MinAltan at reducere vores direkte- og indirekte klima- og miljøaftryk, når vi arbejder med transport-, energi- og ressourceforbrug. Dette er ligeledes et krav til vores leverandører, som forventes at etablere passende processer til at reducere den faktiske påvirkning på miljøet. For yderligere information vedrørende MinAltans bæredygtighedsstrategi henvises til vores hjemmeside.

Antikorruptionsprincipper

MinAltan udviser nultolerance over for enhver form for korruption, der kan gavne en medarbejder eller leverandør. Denne antikorruptionspolitik har til formål at sikre, at alle medarbejdere udviser en adfærd og arbejdsetik, som afspejler MinAltans retningslinjer for personlig og organisatorisk integritet både internt og eksternt i mødet med alle typer kunder og leverandører.

Det er en del af MinAltans fremtidige strategi at fastlægge en række principper, retningslinjer og gældende procedurer for hvordan medarbejdere skal agere, såfremt de er vidne til en situation, der involverer mulig korruption.

MinAltans medarbejdere må hverken direkte- eller indirekte anmode om eller modtage gaver eller andre fordele, der af parter kan opfattes som forsøg på at påvirke udførelsen af funktioner, arbejdsopgaver eller dømmekraft. MinAltan har etableret en gavepolitik, der definerer tydelige rammer for medarbejderes mulighed for at give- og modtage gaver.

Commentaires


bottom of page