top of page

MinAltans Cookies & privatlivspolitik

Monarch Butterfly - A monarch butterfly feeding on pink flowers in a Summer garden..jpg

MinAltans
handelsbetingelser & privatlivspolitik

Privatlivspolitik

MinAltan giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på MinAltans online løsninger videre til tredjepart (f.eks. direct marketingfirmaer o.l.). De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os.

Ordrer fra udenlandske kunder modtages kun fra lande indenfor EU.

Handels-betingelser

For MinAltan A/S (i det følgende kaldet MinAltan). CVR-nr. 29813825. Version 1 af 24, april 2023. Nedenstående betingelser gælder for alle køb foretaget via fjernsalg hos MinAltan eller via MinAltans webshops.

 

1 TILBUD, ORDRE & ACCEPT

Købers ordre og bestilling er ikke bindende for MinAltan, førend MinAltan har accepteret ordren. Når køber har afgivet en ordre, kan køber ikke foretage ændringer i ordren, medmindre dette accepteres af MinAltan. Købers ordre og levering kan være omfattet af betaling af tillæg. Tilbud er gældende i 14 dage efter afsendelse.

 

2 LEVERING OG RISIKO OVERGANG

Såfremt leveringen af ordren foretages af fragtfører udpeget af MinAltan, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Medmindre andet er aftalt, betaler køber et nærmere fastsat distributionstillæg for levering af ordren. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Køber afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet, herunder eksempelvis omkostninger forbundet med opbevaring og genfremsendelse. Såfremt ordren indeholder en tjenesteydelse i tillæg til produktet som f.eks. montage overgår risikoen for produktet efter færdiggørelse af tjenesteydelsen. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. MinAltan har ret til at foretage og er ikke ansvarlig for ændringer af leveringstidspunktet, såfremt ændringerne skyldes, at samtlige oplysninger eller informationer fra køber eller tredjemand, der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden leveringstidspunktet, er kommet til MinAltans kundskab. MinAltan forbeholder sig retten til at foretage delleverancer. I forbindelse med leveringen skal køber straks foretage en passende undersøgelse af den leverede ordre. Hvis køber vil påberåbe sig, at den leverede ordre har en synlig skade, skal køber uden ugrundet ophold give meddelelse herom. MinAltan er berettiget til at kræve betaling for rimelige omkostninger afholdt af MinAltan som følge af, at leveringen har været udskudt på grund af købers forhold, herunder opbevaringsomkostninger samt ekstra håndterings- og transportomkostninger. Det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt skal i så fald anses for leveringstidspunktet i relation til de aftalte leveringsbetingelser, herunder særligt risikoens overgang.

 

3 PRISER

Alle priser er som udgangspunkt angivet i danske kroner og er inklusive moms, tillæg, gebyr m.m. medmindre andet er angivet.

4 BETALING

Efter køber har modtaget ordrebekræftelsen, reserverer MinAltan beløbet på købers betalingsmiddel (betalingskort) beløbet trækkes ikke med det samme. Beløbet trækkes endeligt når ydelsen eller varen er leveret eller afsendt. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod MinAltan og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

5 FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesretten giver køber ret til at fortryde købet uden angivelse af årsag. For at udnytte fortrydelsesretten skal køber senest 14 dage efter modtagelse af varen give MinAltan meddelelse herom. Køber skal herefter returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor køber har meddelt, at denne vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber blot returnerer eller afsender varen inden udløbet af de 14 dage. Undtagelser til fortrydelsesretten er når en vare er solgt i tillæg med en tjenesteydelse som f.eks. montage mv. MinAltan skal refundere det beløb, som køber har betalt for varen, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af køber eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som MinAltan har tilbudt). Beløbet skal refunderes uden forsinkelse til køber og senest 14 dage fra den dato, hvor MinAltan har modtaget din meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. MinAltan kan dog tilbageholde beløbet, indtil varen er modtaget retur, eller Køber har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst. Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Køber kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis Køber prøvede den i en fysisk butik, men Køber må ikke tage den i egentlig brug. Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Køber skal selv afholde udgifterne for returnering af varen og køber bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til køber og indtil den er returneret til MinAltan.

 

6 MANGLER & REKLAMATION

Reklamation vedrørende mangler skal foretages uden ugrundet ophold, når manglen måtte være konstateret. Undlader køber dette, mistes retten til at gøre manglen gældende og udøve misligholdelsesbeføjelser. MinAltan har ret og pligt til at afhjælpe mangler eller ombytte mangelfulde leverancer inden for rimelig tid. Hvis MinAltan ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køber skriftligt og rettidig har reklameret, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til MinAltan at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Denne ret er Købers eneste misligholdelsesbeføjelse i tilfælde af mangelfulde leverancer. Det påhviler køber, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og uden ugrundet ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har MinAltan ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før MinAltan tager stilling til, om manglerne omfattes af det i afsnit 7 pligt for MinAltan. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.

 

7 ANSVARSBEGRÆNSNINGER VED FORSINKELSE, MANGLER ELLER FEJLLEVERANCER

MinALtan kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte vare eller ydelse, medmindre MinAltan har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme gælder i forhold til fejlleverancer, som kan henføres direkte til MinAltan. Det samme gælder endvidere i relation til MinAltans forsinkelse i forhold til levering af en eller flere af køberen tilkøbte service- eller tjeneste ydelser. For at undgå tvivl angives det særskilt, at hvis køber hæver aftalen, har han ikke ret til at kræve erstatning af MinAltan for de yderligere omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. MinAltan har intet ansvar for yderligere mangler eller forringet udbytte som følge af mangelfuld leverance. MinAltans samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige den pris, køber har betalt for den vare eller tjenesteydelse, som købers krav vedrører. Følgende omstændighed (force majeure) medfører ansvarsfrihed for MinAltans, såfremt de forhindrer levering af vare eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ordres indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Det påhviler MinAltan inden for rimelig tid skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenstående, og MinAltan gør brug af ansvarsfritagelse på baggrund af disse omstændigheder. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure, jf. ovenstående, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren om levering af varen og/eller tjenesteydelsen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

8 ÆNDRINGER AF MINALTAN 

MinAltan forbeholder sig retten til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan findes på www.minaltan.dk

 

9 VÆRNETING OG LOVVALG

Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, enhver tvist der måtte opstå mellem køber og MinAltan afgøres ved de ordinære danske domstole i København.

 

10 DATA- &  PRIVATLIVSPOLITIK MinAltan giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på MinAltans online løsninger videre til tredjepart (f.eks. direct marketingfirmaer o.l.). De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os. Ordrer fra udenlandske kunder modtages kun fra lande indenfor EU.

bottom of page