top of page
Skærmbillede 2023-05-26 kl. 11.24.28.png

MinAltans adfærdskodeks for medarbejdere og leverandører

MinAltan ønsker at drive virksomhed på ansvarlig vis. Derfor har vi udarbejdet et adfærdskodeks, som skal være med til at sikre, at både vi som virksomhed og vores medarbejdere samt leverandører lever op til basale krav inden for ansvarlig virksomhedsdrift, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøprincipper og antikorruption.

Adm. direktør Jonas Juul-Olsen fortæller:

Jonas medarbejder Min Altan

MinAltans formål er at skabe adgang til frisk luft og udendørsliv for beboere i Storkøbenhavn ved at tilbyde kvalitetsaltaner på en professionel og bæredygtig måde. Vi vil være de bedste i vores branche, når det kommer til kvalitet, professionalisme og bæredygtighed. Det gør vi ved at fokusere på ansvarlighed gennem cirkulære tiltag, der både minimerer MinAltans påvirkning på vores omgivelser samtidig med, at vi vi skaber gode forhold gennem hele vores værdikæde.

Vi tror på bæredygtighed som en forretningsfilosofi og vi bestræber os på at fremme en bæredygtig udvikling ved at udfordre status quo samt implementere tiltag med afsæt i en miljømæssig, social og økonomisk forståelse. På denne måde øsnker vi at bidrage til en kompleks dagsorden ved at gøre vores bedste og på en ordentlig måde.

Vi har gennem en ambitiøs målsætning forpligtet os til at bidrage til en positiv udvikling af industriens påvirkning på miljøet. Vores bæredygtighedsstrategi og målsætning tager afsæt i UN Global Compacts ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift, der vedrører menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljø og antikorruption. Disse principper er samtidig anvisende for de krav, som vi stiller til vores medarbejdere, leverandører og værdikæde.

Kravene i dette kodeks skal medvirke til at fremme en organisatorisk udvikling i overensstemmelse med de internationale principper for ansvarlig virksomhedsdrift samt Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Derudover ønsker vi at skabe en kultur og miljø, hvor vores medarbejdere aktivt bidrager til en arbejderplads, hvor der konsekvent udvises gensidig respekt for det enkelte individ og dets person. Dertil hører, at MinAltans ledelse bestræber sig på at opstille rammerne for et sikkert og trygt arbejdsmiljø med fokus på medarbejdertilfredshed. Vi mener, at er godt arbejdsmiljø er medvirkende til, at vi er i stand til at levere bæredygtige resultater sideløbende med, at vi fremmer en kontinuerlig vækst.

Slutteligt vægter vi en sund balance mellem arbejdsliv og fritid højt. For os er det vigtigt, at vi fremstår professionelle og vi tager derfor afstand for alle former for krænkede adfærd eller magtmisbrug. Vi løfter i fællesskab og magt kan derfor ikke udnyttes mod fælles vilje. Helt konkret forventer vi, at alle vores relationer opfører sig ordentligt og udviser en adfærd, der er i overensstemmelse med dette kodeks.

 

De bedste hilsener

 

 

 

Stifter og adm. direktør Jonas Juul-Olsen, MinAltan

Jonas underskrift hvid Min Altan

Introduktion til vores adfærdskodeks

Det er en central del af MinAltans kultur og værdisæt at blive fortrukne aktør i vores branche. Derfor bestræber vi os på at udvikle vores virksomhed således, at implementeringen af bæredygtige løsninger ikke er noget vi tænker over, men bare gør. Dette adfærdskodeks er en del af denne strategi, som har til formål at tydeliggøre overfor vores omverden, hvordan vi vil skabe balance mellem en social, miljømæssig og økonomisk udvikling både lokalt og globalt.

 

Vi erkender, at en bæredygtig transformation kræver tid og ressourcer, hvis vi skal skabe resultater på både kort og lang sigt. Derudover har vi forståelse for, at særligt de indledende faser i en bæredygtig transformation kræver tilvænning og fleksibilitet.

MinAltan har en forventning om, at vores leverandører løbende kan dokumentere dokumenterbare fremskridt i en bæredygtig, der involverer miljømæssige og sociale tiltag. I denne forbindelse bestræber vi os på at bistå vores leverandører og samarbejdspartnere med en gennemsigtig sparring, erfaring og vidensdeling. Vi er bevidste om, at vi gennem samarbejde og dialog opnår bedre resultater og forbedre vores evne til at imødekomme krav til menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljømæssige problemstillinger og anti-korruption på et forretningsmæssigt plan. Derfor fokuserer vi løbende på vores leverandørers evne til at fremme og etablere organisatoriske ændringer, der imødekommer dette kodeks betingelser og samtidig demonstrerer vores leverandørers vilje til at opnå konkrete resultater.

 

Vores medarbejdere og leverandører er forpligtet til at overholde rammerne dette kodeks, og MinAltan udviser dermed nultolerance over for manglende overholdelse af kodeksets indhold.

Se venligst nedenstående uddybelse af dette kodeks og herunder MinAltans specifikke krav til vores medarbejdere og leverandører. Du er velkommen til at kontakte chef for HR, jura og IT, Morten Dinitzen på md@minaltan.dk, hvis kodekset leder til spørgsmål.

Rammerne for MinAltans samarbejde med medarbejdere og leverandører

Vores adfærdskodeks har til formål at sikre, at vores medarbejdere og leverandører udviser forståelse for MinAltans definition af ansvarlig adfærd. Indholdet er udarbejder i overensstemmelse med Cradle to Cradle Products Innovation Institutes standarder, og overholder ligeledes UN Global Compacts principperfor ansvarlig virksomhedsdrift. I forlængelse af dette har vi valgt at fokusere på vores evne til at undgå negativ indflydelse på følgende områder:

 

 • Menneskerettigheder

 • Arbejdstagerettigheder

 • Miljøprincipper

 • Anti-korruption

 

MinAltan stiller krav til, at alle vores leverandører og forretningsmæssige relationer overholder national- og international lovgivning, regler og standarder. Det kan forekomme, at repræsentanter fra MinAltan har brug for at aflægge vores leverandører et virksomhedsbesøg, hvilket som ofte inkluderer fysisk adgang til leverandørers faciliteter. Der kan også være behov for inspektion af disse faciliteter af en uafhængig tredjepart. Dette vil ofte være nødvendigt i forbindelse med potentielle certificeringsforløb af MinAltans produkt eller virksomhed.

 

I forbindelse med MinAltans Cradle to Cradle certificering bedes relevante leverandører kunne dokumentere nødvendig dokumentation i henhold til Cradle to Cradle Product Innovation Institutes standarder til den givne certificering.

 

Derudover er det vores leverandørers ansvar at sikre forståelse af dette kodeks og at relevant indhold formidles videre til relevante medarbejdere. I tilfælde af, at en inkluderet part udviser modstridende adfærd jævnfør dette kodeks bestemmelser, kan dette lede til sanktioner eller ophørelse af vores samarbejde med en intern eller ekstern repræsentant. Dette omfatter ligeledes manglende overholdelse af kodeksets omtalte menneskerettigheder, miljøbestemmelser eller anti-korruptionspolitik, hvor MinAltan forebeholder sig retten til at ophøre det givne samarbejde. 

Adfærdskodeksets krav

I nedenstående afsnit specificeres de forpligtelser, som vi forventer at vores medarbejdere og leverandører overholder.

Menneske- og arbejdstagerettigheder

Vores medarbejdere og leverandører forventes af udvise en modvirkende negativ indflydelse på menneskerettighederne, herunder arbejdstagerrettigheder, som er anvist af ILO. Dette omfatter ligeledes, at vores leverandørers drift samt produkt ikke medfører negativ påvirkning på slutbrugeren af det givne produkt.

MinAltan respekterer og bekæmper risiko for børnearbejde, tvangsarbejde mv., og vi forventer dermed, at vores leverandører er bekendte med ILOs principper. Hersker der i praksis lovmæssig uoverensstemmelse mellem gældende lovgivning for MinAltan og vores leverandører, henstiller vi til, at den nationale lovgivning med de højeste standarder følges.

 

Dertil udgør nedenstående principper en central del af vores definition på et ansvarligt virke, og vi forventer, at vores leverandører modvirker alle former for negativ indflydelse på følgende forhold:
 

 • Risiko for børnearbejde, hvilket involverer passende beskyttelse af arbejdstagere over den lovpligtige alder for at arbejde

 • Risiko for tvangsarbejde og deslige aktiviteter, der kan føre til tvangsarbejde eller menneskesmugling

 • Risiko for alle former for diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv, etnicitet, race- og kønsbaseret diskrimination, chikane, misbrug mv.

 • Risiko for overdreven arbejdstid

 • Risiko for lønningsniveau, der ikke overholder nationale minimumskrav

 • Risiko for skadelige støjgener, erhvervssygdomme og ulykker

 • Risiko for forgiftning eller eksponering for kemisk skadelige stoffer

 

Derudover er MinAltan forpligtet til at sikre følgende:

 • At medarbejdere lønnes efter et rimeligt lønningsniveau, der dækker fornødenheder til at leve et rimeligt liv ud fra en lokal kontekst

 • Frihed til at organisere sig i fagforeninger

 • Ansvarlig og etisk forretningspraksis

 

MinAltan tager ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø med adgang til:

 • Rent drikkevand, sanitet og hygiejne

 • El- og brandsikre faciliteter

 • Faste procedurer i henhold til beredskaber og bestemmelser i forbindelse med håndtering af farlige materialer

Privatlivets fred

Det er afgørende for vores kunders-, leverandørers- og interessenters tillid, at vi passer godt på deres data. Derfor respekterer MinAltan privatlivets fred for vores interne og eksterne relationer, og vi behandler derfor alt data med forsigtighed og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøprincipper

MinAltan ønsker at bidrage til realiseringen af FN’s 17 verdensmål som en del af vores bæredygtighedsstrategi. Dele af strategien fokuserer på de delmål, der vedrører vores kerneforretning og evne til at skabe størst mulig indvirkning:
 

 • Mål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion, hvor vi bestræber os på at indfri følgende delmål:
   

  • 12.2: Inden 2023 opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer
    

  • 12.4: Inden 2020 opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele livscyklussen i overensstemmelse med fastsatte internationale rammer for en reducering af udledningen til luft, vand og jord for at minimere negativ indvirkning på menneskets sundhed og miljø
    

  • 12.5: Inden 2030 reduceres affaldsgenerering væsentligt via forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug
    

  • 12.6: Benytte bæredygtig praksis og integrere oplysninger om bæredygtighed vores rapporteringscyklus. Dette delmål eksekveres i praksis som en del af vores medlemskab i UN Global Compact

 • Mål 17, der handler om partnerskaber for handling, hvor vi bestræber os på at indfri følgende delmål:
   

  • 17.16: Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes og suppleres af partnerskaber med diversitet, der mobiliserer og fremmer vidensdeling. Dette eksekveres ligeledes i praksis gennem vores medlemskab i UN Global Compact
    

  • 17.17: MinAltan skal tilskynde og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som etableres på baggrund af erfaring og ressourcestrategier

MinAltans arbejde med bæredygtighed en del af vores kerneforretning. Vores strategi omfatter en reducering af vores direkte og indirekte klima- og miljømæssige aftryk i henhold til transport, energi og ressourceforbrug. På samme måde forventes, at vores leverandører arbejder med lignende målsætning om at reducere den faktiske klimapåvirkning samt at en bæredygtig transformation afspejler et centralt fokus.

For yderligere information vedrørende MinAltans bæredygtige transformation henvises til vores hjemmeside.

Antikorruptionsprincipper

Vi udviser nultolerance over for alle former for korruption, der kan gavne en medarbejder eller leverandør. Dermed har vores antikorruptionspolitik til formål at sikre, at vores medarbejdere udviser en passende adfærd og arbejdsetik, der er i overensstemmelse med vores retningslinjer for personlig- og organisatorisk integritet i et internt og eksternt møde med kunder og leverandører.

Som en del af en bæredygtig transformation har vi en ambition om at fastlægge en række principper for hvordan medarbejdere skal agere, såfremt de er vidne til en situation, der involverer mulig korruption. Dertil pointeres, at vores medarbejdere hverken direkte eller indirekte må anmode eller modtage gaver eller andre fordele, der af parter kan opfattes som forsøg på at påvirke udførelsen af funktioner, arbejdsopgaver eller dømmekraft. Vores gavepolitik definerer rammerne for vores medarbejders mulighed for at give eller modtage gaver.

Whistleblowerordning

Nedenstående afsnit har til formål at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer hos MinAltan.

MinAltans whistleblowerordning

MinAltan har etableret en whistleblowerordning, der følger EU-direktiv 2019/1937. MinAltans whistleblowerordning bliver håndteret af WhistleSystem ApS, hvilket sikrer en komplet anonym og sikker anmeldelsesproces for whistlebloweren. Whistleblowerordningen skal anvendes, hvis medarbejdere eller andre samarbejdspartnere oplever alvorlige forseelser eller lovovertrædelser, der sker i, eller i forbindelse, med MinAltan. Vi gør opmærksom på, at skriftlige politikker, der dokumenterer whistleblowerordningen, ikke er en erstatning for eksisterende rets- eller voldgiftsprocedurer eller en erstatning for ressourcer leveret gennem kollektive overenskomster. 

Hvad kan anmeldes?

Whistleblowerordningen kan kun benyttes, hvis anmeldelsen omhandler alvorlige forseelser eller overtrædelser. Det vil sige, at ting som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med faciliteter, eller utilfredshed med vilkår, ikke kan anmeldes igennem whistleblowerordningen.
 

Eksempler på områder, der kan rapporteres igennem whistleblowerordningen omfatter, men begrænser sig ikke til, følgende punkter.

 • Sexisme

 • Seksuelle krænkelser

 • Fysisk vold

 • Diskrimination

 • Økonomisk kriminalitet

 • Arbejdssikkerhed

 • Forbrugerbeskyttelse

 • Produktsikkerhed

 • Brud på udbudslovgivningen

 • Brud på persondatalovgivningen

 • Brud på miljømæssig lovgivning

 • Hvidvaskning

Hvordan rapporterer man?

Whistlebloweren kan få adgang og anmelde igennem WhistleSystem som følger:

 

1. Gå til MinAltans Whistleblower System.

2. Udfyld skemaet med de nødvendige informationer så administratorerne kan håndtere anmeldelsen. Anmeldelse i systemet sker anonymt. 

 

Efter anmeldelsen er sendt, vises et unikt rapport-ID, som skal gemmes et sikkert sted. Dette ID giver dig adgang til at logge ind og åbne anmeldelsen igen. Du kan derved starte en anonym dialog, sende eventuel dokumentation, og svare på uddybende spørgsmål fra administratorteamet. 
 

Administratorteamet giver besked til whistlebloweren, om at anmeldelsen er modtaget inden for 7 dage.

bottom of page