top of page

MinAltan er blevet Cradle to Cradle certificeret

Vi er stolte af, at vores altaner har opnået en bronze certificering jævnfør Cradle to Cradle Products Innovation Instituts standarder. Certificeringen er opnået, da MinAltans altaner lever op til strenge krav inden for miljø, cirkulær økonomi, sundhed og socialt ansvar.


Vi har en klar ambition om at bidrage med et produkt, der øger folks livskvalitet og samtidig kan indgå i et gentagende kredsløb. Certificeringen er derfor en central del af MinAltans bæredygtighedsstrategi.
Certificeringens analyseresultat er inddelt i fem kategorier:

 • Materialesundhed

 • Materialegenanvendelse

 • Vedvarende energi

 • Ansvarligt vandforbrug

 • Social trivsel.

Med certificeringen i hus arbejder vi fortsat hen mod en kontinuerlig forbedring af vores altaner, så vi fremover i samarbejde med vores leverandører kan tage del i den grønne omstilling.MinAltans erfaringer, udfordringer og reflektioner relateret til opnåelse af cradle to cradle bronze certificering

Materialesundhed

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Holistisk materialekendskab til hele vores produkt. Vi har fået defineret og dokumenteret en bedre forståelse for produktet og vores leverandører, således at vi i højere grad kender til vores nøjagtige produkt og materialer.

 • Vi har fået kendskab til vores produkts sundhed og eventuelle påvirkning på dets omgivelser – herunder om vores altaner potentielt kan indeholde skadelige stoffer, der kan lede til negative konsekvenser for mennesker eller natur.

 • Certificeringsprocessen har medvirket til en forretningsmæssig positiv effekt, idet vi har opnået indsigt i, hvordan vi fremover kan optimere vores produkt.

 • Vi har fået stort kendskab til de materialer, vi anvender – og hvor vi kan skabe synergier.

 • Vi har udarbejdet en struktureret tilgang til hvordan vi fremover proaktivt kan arbejde hen mod at stige i graderne (jævnfør C2C standarder).

 • Vi har opnået større transparens og kendskab til den data, som vi har indhentet omkring det enkelte produkt – og vi er blevet bedre til at validere data.

 • Processen har givet os overblik over hvilke typer data, som fremover vil være nødvendige at kunne indhente fra vores leverandører, således at vi kan indfri vores fremtidige målsætninger.

 • Vi har opnået et bedre kendskab til datablade.

Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Vi er udfordret ift. at vi er afhængig af at kunne indhente en mængde data fra vores leverandører, som endnu ikke er udarbejdet – eller som vores leverandører ikke prioriterer at udarbejde

 • Vi kan i værste tilfælde være nødsaget til at skifte leverandør, såfremt den enkelte samarbejdspartner ikke kan indfri MinAltans krav til dokumentation, data og transparens.

 • Der er en række udfordringer forbundet med at udvikle vores produkt, og herunder implementere nye materialer samt materialer, som vi endnu ikke kender til.

Materialegenanvendelse

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Vi er blevet bevidste om, at potentialet for genanvendelsen af vores anvendte materialer er høj, og at vi derfor var meget tæt på at opnå guld.

 • Vi begynder at stille krav til vores leverandører på baggrund af den indsigt, som vi har opnået i forbindelse med den første certificering.

 • Vi er begyndt at arbejde med, hvordan vi kan optimere/reducere brugen af stål.

 • Vi er blevet mere oplyste ift. fordele og ulemper ved genbrugsstål idet vi, qua certificeringen, er blevet bekræftet i, at stål udgør en størstedelen af altanens vægt.

 • Vi har på baggrund af certificeringen udarbejdet en strategi for, hvordan vi gerne vil forbedre vores forretning

  • Vi har fået et bedre kendskab til vores forretning gennem certificeringen.

  • Vi har dokumentation for, at vi kan stå inde for vores produkt og materialer, og vi har tilmed Cradle to Cradle godkendelse for vores produkts indhold og muligheder. Dette er desuden et af de krav, som MinAltan stiller sig selv og ikke kun pålægges af Cradle to Cradle.

Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Kan vi implementere flere genanvendte materialer til vores produkt?

 • De genanvendte materialer skal kunne skilles ad, når produktet afmonteres – og skal kunne indgå i et tekniks- eller biologisk kredsløb jævnfør Cradle to Cradle standarderne.

 • Vi skal i samarbejde med vores leverandører blive klogere på, hvordan vi kan forlænge holdbarheden af vores materialer.

 • Vi vil begynde at stille krav til vores leverandører ift. brugen af genbrugsstål/ grøn stål.

 • Det kan være sværere at indfri en ambition om brugen af genbrugsstål vs. grøn stål, idet vores leverandører kan købe sig til grøn energi. På denne måde opnår vi ikke samme resultater, og omvendt er genbrugsstål en større økonomisk udskrivning, som MinAltans kunder skal være villige til at betale for. Vi skal med andre ord være varsomme og sikre, at vi ikke spænder ben for os selv – vores produkt kan være bæredygtigt på flere aspekter med reference til den tredobbelte bundlinje.


Vedvarende energi

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • En realistisk målsætning ift. at nedbringe CO2e.


Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Vi kigger ind i at nedbringe CO2e-aftrykket i hele leverandørkæden.

 • Der er udfordringer forbundet med at få vores leverandører til at omlægge deres energikilde – eller købe anden energi. Det handler om at stille krav til vores leverandører, men én ting er at stille krav, noget andet er at få leverandørerne til at efterleve kravene.


Ansvarlig vandhåndtering

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Forsikring om, at vi håndterer vandforbruget på en ansvarlig måde, og at dette ligeledes gør sig gældende blandt vores leverandører. I særdeleshed taget i betragtning, at vi rapporterer på baggrund af vores egen håndtering af vand samt Jensen Metal som final manufacturing stage.


Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Vi skal muligvis have foretaget en spildevandsanalyse, både for MinAltan og vores producent Jensen Metal.


Social Fairness

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Vi har fået udarbejdet et Code of Conduct som foruden at højne trivslen deslige har til formål at få defineret en række politikker for hvorledes praktiseringen af et godt arbejdsmiljø opretholdes.

 • Vi har oplevet, at arbejdet med certificeringen er en proaktiv måde at arbejde med social trivsel, herunder medarbejdertrivsel.

 • Tilblivelsen af MinAltans Code of Conduct har været en god læring i og med sociale standarder ikke skal tages for givet.


Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Næste step er, at vi skal have fokus på menneskerettigheder eller arbejdstagerettigheder i vores leverandørkæde – der er en vis usikkerhed forbundet med at øge kravene til vores leverandører på et område, som ikke er givet, at leverandørerne allerede praktiserer eller har taget stilling til.

 • Skabe transparens.

 • Vi vil undersøge mulighederne for at optimere vores politikker ift. social retfærdighed, således at MinAltan også fremover er med til at høje den sociale trivsel – både blandt MinAltans medarbejdere, men ligeledes blandt vores leverandørers ansatte.Σχόλια


bottom of page